Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGVOORWAARDEN BEGETUBE

1. Algemeen.

1.1. Alle offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen en andere documenten uitgaande van BEGETUBE en overeenkomsten aangegaan met BEGETUBE zijn onderworpen aan onderhavige verkoop en leveringvoorwaarden.

Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van BEGETUBE: www.begetube.com.

Klant-koper wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klant-koper die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden van BEGETUBE zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan BEGETUBE, tenzij in het geval BEGETUBE deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.2. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige verkoop -en leveringvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

Voor zover onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Ramingen.

2.1. Ramingen uitgaande van BEGETUBE zijn ten alle tijde vrijblijvend en niet bindend.

De hoeveelheden, eenheidsprijzen en totaalprijs opgenomen in ramingen zijn daarom te allen tijde slechts indicatief.

De eenheidsprijzen en totaalprijs opgegeven in ramingen kunnen steeds worden aangepast zoals o.m. voorzien in punt 4.3.

2.2. Bestellingen van klant-koper die volgen op een raming uitgaande van BEGETUBE, zijn slechts bindend na aanvaarding ervan door BEGETUBE in een orderbevestiging die van haar uitgaat. Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van klant-koper en de orderbevestiging van BEGETUBE is uitsluitend de orderbevestiging van BEGETUBE bindend.

BEGETUBE kan afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden.

3. Offertes.

3.1. Offertes uitgaande van BEGETUBE bevatten (1) eenheidsprijzen, (2) een totaalprijs en (3) hoeveelheden evenals (4) een meetstaat. Offertes zijn bindend voor de door BEGETUBE opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum).

3.2. Een bestelling door klant-koper volgend op een offerte van BEGETUBE, wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging.

Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van klant-koper en de orderbevestiging van BEGETUBE is uitsluitend de orderbevestiging van BEGETUBE bindend.

BEGETUBE kan afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringvoorwaarden.

3.3. De meetstaat en desgevallend het uitvoeringsplan dat ten titel van service door BEGETUBE wordt afgeleverd, worden opgesteld op basis van gegevens aangereikt door klant-koper. Klant-koper is dan ook geheel verantwoordelijk voor de correctheid van de door haar aangereikte gegevens.

BEGETUBE is niet verantwoordelijk indien klant-koper achteraf zelf wijzigingen doorvoert aan het uitvoeringsplan dat haar wordt afgeleverd ten titel van service.

4. Prijzen en prijswijzigingen.

4.1. Prijzen zijn vermeld in de catalogus van BEGETUBE en zijn exclusief btw en andere eventueel door de overheid geheven belastingen en taksen.

4.2. Eenheidsprijzen en totaalprijs opgegeven in ramingen zijn indicatief. Eenheidsprijzen en totaalprijs opgegeven in offertes zijn bindend en geldig lopende de duurtijd van de offerte.

4.3. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan klanten één kalendermaand voor de effectieve doorvoering ervan.

Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende offertes waarvan de duurtijd niet is verstreken.

5. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht

5.1. Levertermijn: Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief en niet bindend in hoofde van BEGETUBE. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BEGETUBE.

5.2. Plaats levering: De goederen worden geleverd in de plaats aangeduid in de orderbevestiging. De plaats van levering is oftewel (1) de magazijnen van BEGETUBE oftewel (2) levering op locatie (vestiging van klant-koper of plaats aangeduid door klant-koper).

Bij gebreke aan enige schriftelijke overeenkomst terzake de plaats van levering zoals bevestigd in de orderbevestiging van BEGETUBE, worden de goederen geacht te moeten worden geleverd in de vestiging van klant- koper.

5.3. In geval van levering in de magazijnen van BEGETUBE, dient klant-koper de goederen af te halen en in ontvangst te nemen binnen de 48 uren na verzoek tot afhaling door BEGETUBE. Op ogenblik van in ontvangstname is klant-koper of diens aangestelde gehouden de zendnota te ondertekenen voor ontvangst van de geleverde goederen.

In geval van levering op locatie en bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer in de orderbevestiging van BEGETUBE, heeft BEGETUBE de keuze de levering uit te voeren met eigen vervoer of vervoer door een derde transportfirma.
In geval van levering met eigen vervoer, reizen de goederen voor risico en voor rekening van BEGETUBE.

In geval van levering met vervoer door een derde transportfirma, reizen de goederen voor rekening van klant-koper.

In geval van levering op locatie is klant-koper of diens aangestelde gehouden tot in ontvangstname van de goederen door aftekening van de zendnota.

5.4. De geleverde goederen blijven eigendom van BEGETUBE tot volledige betaling door klant-koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het moment van levering.

6. Klachten – Aansprakelijkheid – Garantie.

6.1. ZICHTBARE GEBREKEN EN NON-CONFORMITEIT.
Klant-koper dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van goederen en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk te worden ingediend per email hetzij per fax binnen de 2 werkdagen na levering en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde goederen door klant-koper.

6.2. VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen te worden ingediend per aangetekend schrijven aan BEGETUBE binnen de 8 werkdagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 12 maanden na de levering.
Klant-koper dient de gebrekkige goederen sowieso ter beschikking te houden van BEGETUBE.
Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft klant-koper enkel de keuze om een vordering in te stellen tot prijsvermindering of teruggave van de gebrekkige goederen, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

6.3. In ieder geval is de garantieverplichting in hoofde van BEGETUBE ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie.

6.4. De aansprakelijkheid van BEGETUBE opzichtens klant-koper is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

6.5. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van klant-koper ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

7. Prijs en betaling.

7.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van BEGETUBE contant betaalbaar te Aartselaar.

Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Disconto voor onmiddellijke betaling dient schriftelijk en vooraf te zijn overeengekomen. Bank- en discontokosten zijn ten laste van klant-koper.
7.2. Elk protest mbt facturen van BEGETUBE dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

7.3. Bij niet betaling van de facturen van BEGETUBE op vervaldag is klant-koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan BEGETUBE van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40,00 €, ten titel van schadevergoeding.

Daarenboven zal klant-koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan BEGETUBE van een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per begonnen maand.

Verder vervallen alle aan klant-koper toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

7.4. BEGETUBE behoudt zich tevens het recht voor verdere leveringen op te schorten in geval klantkoper de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

8. Annulering verkochte goederen.

8.1. Een verzoek tot annulering door klant-koper van een geplaatste bestelling en gesloten
overeenkomst dient schriftelijk per fax of email te worden gemeld aan de zetel van BEGETUBE en kan enkel plaatsvinden mits volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

BEGETUBE moet de annulering expliciet en schriftelijk aanvaarden. Zij kan deze weigeren zonder opgave van redenen.
De goederen dienen in perfecte staat te zijn en in de originele verpakking te zitten;
In geval de verkochte goederen ‘buizen’ zijn, mag de productiedatum ervan nooit meer dan 1 jaar zijn overschreden;
In geval van door BEGETUBE aanvaarde annulering zal klant-koper sowieso een vergoeding moeten betalen die ad hoc wordt overeengekomen maar die minstens 10% zal bedragen van de initiële koopprijs.

8.2. Annulering door BEGETUBE van een door haar aanvaarde bestelling en gesloten overeenkomst dient schriftelijk per fax of email te geschieden aan de zetel van klant-koper. In dergelijk geval is de aansprakelijkheid van BEGETUBE beperkt tot teruggave van de eventueel reeds betaalde koopprijs.
Verder zal BEGETUBE gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 5% van de koopprijs, tenzij BEGETUBE kan aantonen dat annulering het noodzakelijk gevolg is van redenen buiten haar wil om, waardoor uitvoering van de gesloten overeenkomst onmogelijk is zoals bij wijze van voorbeeld “brand”, “staking personeel”, “het uit productie halen van goederen door een toeleverancier van BEGETUBE”.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle overeenkomsten tussen klant-koper en BEGETUBE en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn naar keuze van eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.